Skontaktujte se
se specialistem

Ozvěte se nám pro získání individuální nabídky
šité na míru Vašim potřebám.

Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

v.240520181

Dolu podpísaný /-á

Meno a priezvisko: .............................................

Bydlisko: .............................................................

týmto namietam spracúvaniu mojich osobných údajov spoločnosťou Mudroch LABS s.r.o., zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 11879/S, so sídlom Moskovská 25, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36653900, kontakt: www.mudrochlabs.sk (ďalej len prevádzkovateľ) za účelom: ...................................................................................................................................................

Spracúvaniu mojich osobných údajov namietam z nasledovných dôvodov:

(popíšte dôvody, prečo nechcete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali) .....................................................................................................................................................

 Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:

 

  • rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;
  • iným spôsobom: ....................................................

 

Poučenie:

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a žiadať o nápravu na súde.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. V prípade kladného vybavenia žiadosti, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na daný účel.

Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať.

Tento dokument po vyplnení odošlite na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa alebo  e-mailom na: info@mudrochlabs.sk , do predmetu uveďte „GDPR“.

 V ............................., dňa ....................                                                ...........................................                                                                                                  

                                                                                                                       Podpis dotknutej osoby