Nejúčinnější legální způsob
prevence před únikem informací

Nejvýhodnější řešení pro firmy víc informací zde.

Faradayova místnost, Faradayova klec

 

Jedná se o nejúčinnější legální a přitom maximálně diskrétní způsob ochrany proti úniku informací technickou cestou. Pokud spadá konstrukce Faradayovy místnosti do první nebo druhé kategorie (viz níže), tak kromě generátoru akustického šumu a měničů zahrnutých v konstrukci už není nutné takto zajištěný prostor vybavovat žádnými detektory, paměťovými analyzátory, rušičkami a jinými indiskrétními zařízeními.
Principielně je vyloučena i případná možnost selhání lidského faktoru, jak je tomu u jiných možností zajištění prostoru.

Princip tkví ve vytvoření kvalitního stínění zájmového prostoru a doplnění o síťové a jiné filtry. Signály případného odposlechu, kompromitujícího vyzařování PC nebo jiných metod úniku informací a dat jsou takto doslova "uzamčeny" - dále se nemají kam šířit. Tak, jak platí fyzikální zákon o zachování hmoty, tak platí i zákon o zachování energie. To, co se děje s těmito signály v daném prostoru dál, je závislé už jen na typu Faradayovy místnosti/klece a preciznosti konstrukce.

Absorbéry zakomponované v konstrukci Faradayovy místnosti/klece zajišťují, že se přítomné signály při dopadu na absorbční materiál mění v tepelnou energii a počet odrazů signálu v prostoru se takto výrazně zmenšuje - tato tepelná energie je podle kvality absorbéru měřitelná až při vyšších výkonech (podle pracovní frekvence řádově desítky až stovky wattů).

V neabsorbční Faradayově místnosti jsou zjednodušeně řečeno přítomné signály utlumeny mnohačetnými odrazy od stínících stěn. V případě, že je tato místnost provedena nevhodnou technologií, nebo pokud jsou použity nevyhovující materiály, tak přítomné signály opouští prostor s určitým nedefinovatelným útlumem, který je dokonce pro každý směr šíření jiný.

 

Nezdařilé, neboli poloamatérské konstrukce Faradayových místností jsou velkým bezpečnostním rizikem a to hlavně proto, že se uživatel mylně spoléhá na dostatečné zajištění prostoru.     
Konstruktéři společnosti Mudroch LABS s.r.o. používají pro realizaci Faradayových místností mimo jiné třívrstvý materiál, který v rámci elektromagnetického stínění výborně splňuje požadavky jak na kvalitní stínění elektrické, tak i magnetické složky. Výhodou je tím pádem i ochrana proti EMP (vysokoenergetický elektromagnetický pulz), který vzniká např. jako vedlejší produkt při neřízeném řetězovém štěpení jádra atomu, tedy jaderné explozi. EMP ničí veškerá speciálně nechráněná elektronická zařízení obsahující polovodičové součástky (diody, tranzistory, integrované obvody, procesory a pod.) i daleko od epicentra exploze. Jediné aktivní elektronické prvky, které jsou i bez ochrany imunní proti EMP, jsou elektronky.

Systém adaptabilní konstrukce neabsorbční Faradayovy místnosti nám umožňuje vyjít vstříc i klientům, u kterých není možný výběr nejvhodnějšího prostoru z určitého množství.

Napájecí síťové i jiné kabely jsou při montáži osazeny kvalitními filtry, které zabraňují obousměrnému průniku nepřátelských signálů.

Precizní provedení je jistou zárukou spolehlivosti, kterou garantujeme i doložením námi vypracovaného měřícího protokolu.

Místnost je po dokončení vzhledově k nerozeznání od jakýchkoliv běžných kancelářských prostor, tedy bez zjevných stop po speciálních úpravách.

Doba realizace je závislá na členitosti, typu a rozsáhlosti prostoru, tedy 3-12 týdnů.

Cena se může pohybovat již od 900,- EUR bez DPH/metr krychlový chráněného prostoru.


Samozřejmě i v případě Faradayových místností a komor se dá provést určité typové dělení do přibližně tří skupin.

1. Absorbční bezodrazové komory/místnosti

Mají díky své konstrukci a volbě materiálů největší útlum a jsou používány ve vysokofrekvenčních laboratořích, institucích posuzujících EMC kompatibilitu, laboratořích provádějících různá měření a posuzování např. vyzařovacích charakteristik a jiných vlastností antén nebo kompromitujícího vyzařování bojové techniky.
Konstrukce tohoto typu místnosti vyžaduje kromě vyšších finančních nákladů především rozlehlejší prostor. Pokud má být absorbce dostatečně účinná už od frekvencí řádově kolem 150MHz, pak je nutné počítat s úbytkem prostoru alespoň 2m na každou stranu - i směrem od podlahy a stropu místnosti.

U vyšších frekvencí je tato vzdálenost samozřejmě kratší. Útlum tohoto typu místnosti se pohybuje podle frekvenčního pásma od -130dB až za hranici -180dB.

2. Neabsorbční Faradayovy klece/místnosti

Jsou vzhledem k poměru "cena/výkon" nejvhodnější pro účely ochrany proti odposlechu. Pokud jsou dodrženy určité technologické postupy, použity vhodné materiály a pokud je realizátor vybaven patřičnou měřící technikou, tak je účinnost naprosto vyhovující i přísným normám CISPR. Útlum tohoto typu místnosti je lepší než -100dB.

V praxi to znamená, že signál výkonového odposlechu/štěnice, který má ve vzdálenosti 10m od štěnice intenzitu např. -40dBm, bude mít při té samé vzdálenosti za stěnou Faradayovy místnosti intenzitu menší než -140dBm - přitom hraniční citlivost přijímačů bývá kolem -110 až -120dBm.

Zjednodušeně řečeno: je vyloučeno, aby rádiový odposlech překonal takový útlum.

3. "Komerční" Faradayovy klece

Tyto se skutečnou Faradayovou klecí/místností mají společný pouze obchodní název. Skutečné provedení těchto konstrukcí je na úrovni lepení měděných nebo pokovených fólií na stěny, nebo aplikace impregnačních nátěrů do omítek. Jelikož je jejich skutečná účinnost velmi diskutabilní až mizivá, tak se dá předpokládat, že spíše než k ochraně proti odposlechu slouží k relativně snadnému obohacování některých firem.

V propagačních materiálech a popisech těchto konstrukcí se většinou ani nelze dopátrat konkrétních hodnot útlumu pro konkrétní kmitočtová pásma. Dalším problémem bývá fakt, že jejich konstruktéři nemají ani jak věrohodně změřit nebo zkontrolovat spolehlivost tohoto průchozího útlumu.

Finančně a časově poměrně náročná měřící metoda je nahrazována použitím několika druhů dostupných odposlechů a praktickým testem, kdy je vyzkoušeno omezení jejich dosahu. Tato náhražková metoda nemá skoro žádnou objektivní vypovídací hodnotu a není možné zjistit, zda na sousední frekvenci o několik MHz vedle frekvence testovacího odposlechu náhodou není volné "okno", které by bylo možno využít pro zdárný únik.

Do určité míry pomáhá přidávání vrstev měděných fólií (nebo impregnačních nátěrů), ale stále je to jen nepatrné zlepšení žalostných parametrů těchto konstrukcí. Cena této varianty se paradoxně může mnohdy pohybovat buď na srovnatelné, nebo dokonce vyšší úrovni, než je cena plnohodnotné Faradayovy místnosti.